Turn2God

Pretoria, Gauteng

0825703915 / 0823206434 / 0129881643

Juig: Maart 2017

God se guns: is dit ook vir my bedoel?

 

Wonder jy dalk waarom jý nie God se guns geniet nie? Val jou lewe dalk uitmekaar? Is jy desperaat vir uitkoms? Of gaan dit redelik goed met jou, maar jy wonder waarom jy nét nie daardie deurbraak kry waarop jy al so lank hoop nie?

Baie gelowiges ontdek nooit wat God se guns inhou nie en opereer daarom ook nie in Sy guns nie. Miskien het dit tyd geword om jouself af te vra wat jy glo en bely aangaande God se guns met betrekking tot jou lewe?

In Romeine 8:31-32 vra Paulus ʼn hipotetiese vraag om die vraagstuk rakende God se gesindheid teenoor Sy mense aan te spreek: As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? As God werklikwaar nie sy eie Seun gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons oorgegee het, waarom sal Hy ons nie ook alle ander goeie dinge skenk nie? Wie vir Jesus gekies het, mag weet dat God se guns ook vir hom/haar bedoel is!

 

GOD SE GUNS IS OOK VIR JOU

Die betekenis van God se guns kan in vier kort woordjies vervat word: God is vir jou! God se guns is egter só ryk aan inhoud en betekenis dat jy mag weet:

God is ten gunste van jou!

Hy wil vir jou voorkeur behandeling verseker!

Hy wil jou bevorder!

Hy seën jou!

 

JESUS ONS VOORBEELD

Soos met alles in die lewe kan ons by Jesus leer wat dit beteken om in God se guns te opereer. Dit plaas ons in die geselskap van Nuwe Testamentiese leiers, watgeen geheim daarvan gemaak het dat hulle Jesus in alles nastreef nie:

In 1 Korintiërs 11:1 roep Paulus die gelowiges op om in sý voetspore te volg soos hy in Christus s’n volg.

En in 1 Petrus 2:21 doen Petrus ʼn soortgelyke oproep: Stap in Christus se voetspore…

 

 

WAT KAN ONS BY JESUS LEER AANGAANDE GOD SE GUNS?

In Lukas 2:51-52 lees ons dat namate Jesus groter geword het, het hy toegeneem in:

Statuur

Wysheid

Guns by God

Guns by mense

 

Ons moet dus ook toeneem in statuur, wysheid, guns by God en mense. Dis alles deel van ons geestelike ontwikkeling en voorbereiding vir die ewigheid.

Nes meeste van ons nie fisies so sterk is as wat ons kan wees nie, omdat ons nie die 600 spiere in ons liggaam oefen en ontwikkel nie, is ons ook lui om geestelik te ontwikkel. Ons wil hê dit moet sommer vanself gebeur. Nes ons maagspiere nie in ʼn six pack verander sonder toewyding nie, sal ons ook nie vanself toeneem in statuur en wysheid nie en daarom ook nie in guns nie. Ons moet daarop fokus!

Dis nie ʼn ingewikkelde opdrag nie, al is dit ʼn moeilike een. Daar is slegs een manier waarop mens geestelik kan ontwikkel en dit is deur nogeens soos Jesus te maak.

 

SOEK DIE WIL VAN DIE VADER

Jesus het duidelik en onomwonde verklaar dat Hy nie aarde toe gekom het om Sy eie wil uit te voer nie, maar die wil van die Vader, vgl. Johannes 4:34, 6:38. Indien ons bereid is om ook die wil van die Vader hoër gesag te laat geniet as ons eie wil, planne en drome is daar geen rede waarom God Sy guns van ons sal weerhou nie.

 

Dan word Johannes 14:12 vir ons ʼn lewende werklikheid toe Jesus gesê het: Ek verseker julle, wie aanhou om in My te glo, sal ook die werke doen wat Ek doen; hy sal selfs nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan.

 

En kan ons ook vashou aan Johannes 15:7, waar Jesus gesê het: As julle in My bly en Ek in julle en My woorde in julle ʼn stewige vastrapplek gekry het, vra dan net wat julle wilen julle sal dit kry.

 

As gelowige hoef jy en ek nie vir ʼn oomblik te twyfel of God se beloftes vir ons bedoel is nie, want Jesus Christus … is nie “ja” en “nee” tegelyk nie. Hy is die “ja” op al die beloftes van God. Daarom kan ons ook deur Christus … “amen” sê daarop, 2 Korintiërs 1:19-20.

 

 

ONTSLUIT GOD SE GUNS OOR JOU LEWE

Dit bring ons by die sleutel wat God se guns oor ons lewens oopsluit. ʼn Verwagting moet in ons ontwaak dat God méér kan en wil doen as die alledaagse; die wete dat jy en ek bestem is vir die buitengewone!

 

Spreuke 4:23: sê: Bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Hierdie vers het nie ʼn eenduidige betekenis, wat probeer aandui dat ons nie negatiewe denke moet toelaat nie. Dit beteken óók dat indien ons nie onsself oopstel vir God se buitengewone werk en guns in ons lewens nie, ons optrede en dade ook nie daarvan sal getuig nie.

 

 

DINK ANDERS – DINK NUUT OOR GOD SE GUNS

Mense wat dink dat God se guns in hul lewens ontbreek, sal tipies sê: Ek het ʼn verhouding met die Here, maar om een of ander rede bly Sy guns my ontwyk. Hulle glo dus in God se guns, hulle dink egter nie dis vir húlle bedoel nie.

As jy ook só voel, het dit tyd geword om jou denke hieroor te verander. Hebreërs 11:6 sê: Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wie tot God nader moet glo dat Hy werklik daar is en die wat Hom soek, daadwerklik beloon!

Jy glo dat God bestaan. Glo dan ook dat Hy jou wil beloon wanneer jy Hom soek. Wanneer jy hierdie waarheid in geloof vir jouself toe eien, is jy nie arrogant nie. Dis noodsaaklik dat jy dit doen. Daarsonder beroof jy nie slegs jouself nie, maar elkeen aan wie die Here deur jou wou raak! Ek herinner jou graag aan Jesus se woorde in Matteus 9:29: Soos julle geglo het, sal dit vir julle wees!

 

BEGIN DEUR GOD SE GUNS OOR JOU LEWE TE BELY

Daar is geen beter manier om jou geloof in God te bely as om Sy Woord oor jou lewe te bely nie. Ek wil graag vir jou ʼn paar Skrifbeloftes gee, wat jy kan gebruik om God se guns oor jou lewe af te bid.

 

As agtergrond wil ek twee belangrike waarhede met jou deel:

1. Ons moet onderskei tussen God se voorwaardelike beloftes en Sy onvoorwaardelike beloftes. Die voorwaardelike beloftes bevat ʼn eis, waaraan die gelowige moet voldoen voordat die belofte in vervulling kan gaan. Die onvoorwaardelike beloftes is algemeen geldend vir almal.

2. As gelowige hoef jy egter nie vir ʼn oomblik te twyfel of God se beloftes vir jou bedoel is nie, want Jesus Christus … is nie “ja” en “nee” tegelyk nie. Hy is die “ja” op al die beloftes van God. Daarom kan ons ook deur Christus … “amen” sê daarop, 2 Korintiërs 1:19-20.

 

 

WOORDBELOFTES AANGAANDE GOD SE GUNS

2 Korintiërs 4:8a,10a

 Nader tot God en Hy sal tot jou nader… Onderwerp jou in nederigheid aan die Here en Hy sal jou verhoog.

 

Psalm 34:8

Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here vrees en red hulle.

 

Jesaja 43:1-3a

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder.

 

Lukas 10:19

Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen.

 

Hou aan om die Here aan Sy beloftes van guns te herinner. Moenie ophou nie. Volhard totdat jy ontvang! Want Jesaja 62:6-7 verskaf die gronde vir volhardende gebed: Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan Sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie. Julle moenie stilbly nie, totdat Hy die hele wêreld die roem van Jerusalem laat besing het.

 

Die profeet van ouds het geweet dat God se Woord skeppingskrag het en dat diegene wat daarop vertrou nie teleurgestel sal staan nie. God wil jou graag seën met Sy guns. Sy guns is ingebed in Sy Teenwoordigheid. Hy wil heeldag en aldag in alles by en met jou wees. Moenie terugdeins nie. Leef saam met Hom! Stel jouself oop vir God se guns, bely die waarheid en egtheid van Sy Woord oor jou lewe en ontwikkel jou volle potensiaal in en deur Jesus Christus!

 

Ds. Elza Meyer is die stigter van Turn2God Bedieninge, wat landswyd en internasionaal geloofsgemeenskappe oproep en toerus om na-God-gedraai te lewe. Toer van 28 September tot 8 Oktober saam met Elza in Israel en beleef die Loofhutte Fees in Jerusalem! Kontak haar by elza@turn2god.co.za

Juig: Desember 2016

Kerstyd is Gesinstyd

 

Statistiek toon dat indien ’n kultuur vir langer as 25 jaar wil voortbestaan, elke gesin minstens 2,11 kinders moet hê, anders sal die kultuur uitsterf. Geen kultuur in die geskiedenis kon die stand van sake omkeer nadat die syfer tot 1,9 kinders per gesin gedaal het nie. Sodra die syfer daal tot 1,3 kinders per gesin, sal dit 80 tot 100 jaar neem om ’n ommeswaai teweeg te bring.

 

Indien twee ouers slegs een kind het, is daar nie slegs twee ouers per kind nie; daar is ook vier grootouers per kind. Daar bestaan nie tans ’n ekonomiese model wat so ’n kultuur in stand kan hou nie. Die kultuur van daardie groepering krimp saam met die bevolkings-getalle. Dit bring ons by ’n baie ongemaklike vraag: hoeveel Christene gaan daar oor 30 en 50 jaar in die wêreld wees?

 

Statistiek toon aan dat die bevolkingsgroei per gesin in Europa in 2007 soos volg was:

• Frankryk 1,8

• Engeland 1,6

• Griekeland 1,3

• Duitsland 1,3

• Italië 1,2

• Spanje 1,1

 

Die Europese Unie, bestaande uit 31 lande, het ’n bevolkingsaanwas van 1,38. Europa se bevolking neem egter as gevolg van Moslem-immigrasie na die gebied nie af nie. Sedert 1990 kan 90% van alle immigrasie na Europa aan Moslems toe-geskryf word.

 

Die bevolkingsaanwas van Moslem-gesinne in Europa skilder ’n duidelike prentjie. As ons na Frankryk kyk, sien ons dat Moslem-gesinne 8,1 kinders per gesin het en dat die land binne 39 jaar ’n Moslem-land gaan wees. In Engeland het die Moslem-bevolking in die afgelope 30 jaar van 82 000 na 2,5 miljoen toegeneem.

 

Baie kerke in Engeland is vandag moskees. Indien ons as Christendom nie ons roeping opneem om Jesus te verkondig nie, gaan die wêreld waarin ons kleinkinders leef nie die

Bybel ken nie!

 

’n Snelveranderende Suid-Afrika

Hierdie inligting geld nog nie op dieselfde skaal ten opsigte van Suid-Afrika nie, maar ons land het nie minder uitdagings nie. Ons leef ook in ’n snelveranderende samelewing. Suid-Afrikaners kyk toe terwyl nasionale leiers wegkom met korrupsie.

 

Dit wil voorkom asof stelsels en strukture verkrummel wanneer anargie aan die deur klop. Daarom word ons uitgedaag om onsself te verantwoord ten opsigte van ons verhou-ding met die lewende God en of ons werklik bereid is om Hom op aarde te verteenwoordig.

 

’n Wonderlike geleentheid

Die Christendom hoef nie baie kinders te kry om die wêreld tot redding te sien kom nie. Die beste nuus ooit is aan ons toevertrou! Die krag wat die heelal tot stand geroep het, is in ons God! Die enigste Wonderwerker is ons Pa! Die Uitkoms het ’n Naam – die Naam bo elke naam! Ons is nie uitgelewer nie. Ons is nie slagoffers nie. Ons is nie magteloos nie. Ons het ’n opdrag, ’n mandaat om hierdie land, ja, die wêreld na God toe te draai en Jesus het belowe dat Hy al die tyd en al die pad saam met ons sal wees! Die Heilige Gees verseker ons van Sy permanente teenwoordigheid in ons lewens!

 

Wat kies jy?

Dit vra dat ons aandag gee aan ons prioriteite; dat ons goddelike waardes uitleef en Woordgetroue keuses maak. Die Bybel leer ons wanneer vaders hulle hart van hulle kinders af wegdraai, ’n land ondergaan (Maleagi 4:6). Dit is nie in die eerste plek die ekonomie, swak bestuur en politieke onrus wat aandag moet geniet as ons Suid-Afrika wil sien gedy onder God se seënende Hand nie. Gesinne moet heel word!

 

Dit is Kerstyd! Moenie langer wegkruip agter vooropgestelde idees, voorveronderstellings en vrese oor hoe mense gaan reageer nie. Moet veral nie trots wees nie. Pa, gaan haal jou seun! Vou jou dogter toe in jou arms! Bemin jou vrou! Bring jou gesin saam voor die Here en ons sal verstom staan oor wat Hy vir ons en ons land wil doen!

Juig: Oktober 2016

Die eenvoud en krag van die evangelie

 

Het jou lewe ingewikkeld geraak? Sukkel jy om te onderskei wat belangrik is; het jy vasgeval? Jy moet weer die Evangelies lees en jouself vergewis van Jesus se optrede en opdragte. Dit is baie versoberend en bring mens terug na die kernbeginsels van die lewe.

 

Jesus se lering was nooit ingewikkeld nie. Enigeen kon verstaan wat Hy sê en presies onderskei wat God van ons verwag. Sy opdragte was altyd eenvoudig, al was hulle moeilik, dink maar aan Sy woorde: “Wees julle dan volmaak soos julle Hemelse Vader...” (Matteus 5:48). Die eenvoud van Jesus se optrede en lering stroop ons van al die byvoegsels tot die Evangelie waaraan ons soveel tyd bestee. Dit is bevrydend om weer te onderskei hoe eenvoudig die koninkryk van God eintlik in en deur ons werk.

 

Die doel van die Kerk

In Sy laaste opdrag aan die dissipels het Jesus die doel van die Kerk baie eenvoudig opgesom. Matteus 28:19-20 en Markus 16:15-18:

• Vertel mense van Hom en leer hulle om Jesus se lering te gehoorsaam, sodat hulle gered kan word.

• Genees die siekes.

• Bevry diegene wat in die mag van die bose vasgevang is.

 

Die opdrag is eenvoudig, maar moeilik. Die meeste van ons kan lering oor Jesus gee, maar genesing en bevryding bly baie keer agterweë. Ons wéét steeds God kan mense genees en bevry, maar ons kan dit nie met ander deel nie.

 

Die rede hiervoor is eenvoudig en oog-lopend: ’n mens kan niks met ander deel wat jy nie besit nie. Ons moet self eers ’n groei-proses ondergaan waar ons in ons persoonlike verhouding met God van Hom ontvang wat Hy wil doen, voordat ons dit met ander kan deel. Jesus het hierdie proses in Matteus beskryf toe Hy gesê het: “Hierdie soort gaan slegs deur vas en gebed uit,” nadat Sy dissipels nie daarin kon slaag om ’n siek seun te help nie (Matteus 17:21).

 

Die krag van die Evangelie in ons

Die buitengewone krag van die Evangelie word eers gedemonstreer nadat die rykdom van die koninkryk binne-in ons gestalte gekry het. Ons moet eers by God uitkom voordat ons Hom met ander mense probeer deel. Dit is maklik om oor Hom te praat, dit is egter heeltemal anders om Gód aan mense voor te stel. Ons moet eers wees waar Hy is voordat ons Hom kan uitnooi na waar ons is.

 

Gaan die Nineviete en die koningin van Skeba teen ons getuig?

Dit is interessant om te lees hoe die Skrifgeleerdes en Fariseërs ’n wonderteken van Jesus vereis het om te bewys dat Hy regtig van God af kom terwyl dit juis wondertekens was wat Hom in die eerste instansie by hulle in die moeilikheid laat beland het (Matteus 12:38). Vroeër in Matteus 12:13 het Hy ’n man met ’n verdorde hand op die Sabbat genees, asook ’n blinde, stom man in vers 22. Jesus verduidelik toe dat hulle versoek boos en goddeloos is en dat inwoners van Ninevé en die koningin van Skeba in die oordeelsdag teen hulle gaan getuig.

Ou Testamentiese voorbeelde

Waarom gebruik Hy juis hierdie twee Ou Testamentiese voorbeelde in Sy antwoord? Want God se koninkryk het beide ’n sentripetale (middelpuntsoekende) én ’n sentrifugale (middelpuntvlietende) krag. Dit gaan uit na diegene wat dit nodig het en dit trek diegene aan wat daarna soek. Jona moes uitgaan om mense wat nie van beter geweet het nie, tot redding te roep en die koningin van Skeba, wat geweet het sy kom iets kort, het vér gereis om dit te gaan haal.

 

Jesus het net een doel voor oë gehad en dit was om mense met God te verbind. Hy het die inhoud van God se koninkryk met diegene gedeel wat dit nodig gehad het, en dit het almal wat honger was, vir nog méér na Hom toe aangetrek.

 

Jou tyd alleen saam met God is onmeetbaar belangrik

Die Evangelie is nie kragteloos nie. Sodra ons ervaring oor die wonder van God in ons taan, spreek dit boekdele oor ons verhouding met God. Dan moet ons onsself opnuut afvra waarom Jesus homself soveel keer gaan afsonder het om te bid; ons moet sélf ook dan opnuut die geheim ontdek om ons af te sonder saam met God. 

Juig: Augustus 2016

Quo Vadis – Waarheen gaan SA?

 

Te veel Suid-Afrikaners is teleurgesteld in beide die staat en die kerk. Gebeure in ons land lei tot kommer omdat basiese morele waardes en oortuigings nie meer erken word nie. Die stem van die Kerk spreek ook nie regtig tot die massa nie. Waar laat dit die gelowige?

 

Redes waarom moondhede tot ’n val kom

Baie supermoondhede het deur die eeue heen geval en hulle wêreldwye invloed prysgegee. Die onderskeie ryke van die Egiptenare, Babiloniërs, Assiriërs, Grieke en Romeine tel seker onder die bekendstes. Suid-Afrika was nog nooit ’n supermoondheid nie, maar dieselfde beginsels geld sekerlik vir ons ook. Een van die omvattendste werke ooit oor hierdie onderwerp, is tussen 1776 en 1778 deur Edward Gibbons gepubliseer. History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire, wat ses volumes be-slaan, het uit sy pen die lig gesien. In hierdie monumentale werk verskaf hy verskeie redes vir die verval van die magtige Romeinse Ryk, waarvan ek net sewe wil aanhaal.

Miskien herken jy hierdie neigings ook in ons land:

• Morele verval

• Probleme in openbare gesondheid

• Politieke korrupsie

• Werkloosheid

• Inflasie

• Verval in stedelike gebiede

• Tegnologiese agteruitgang

 

Wat my die meeste opgeval het in my studie oor die onderwerp, was die opmer-king deur sommige kenners dat die snelle uitbreiding van die Christelike geloof die aanleidende oorsaak was tot die val van die Romeine Ryk.

 

Hulle voer aan dat die Christendom soldate in pasifiste verander het, wat ter wille van vrede nie meer wou veg nie. Onmiddellik kan ’n mens die vraag aan jouself stel of dit ’n goeie of ’n slegte neiging was. Mag ek hier ’n klip in die bos gooi?

 

Wanneer sekuriteit tuimel

Christene is net soos ander mense wêreldwyd nie altyd opgewonde oor verande-ring nie. Wanneer strukture ineenstort en samelewingstandaarde verlaag, word ons uitgedaag om te groei en te ontwikkel, en dit is ongemaklik.

 

As gelowiges in Suid-Afrika moet ons ook onderskei tussen waarop ons tot nou toe staat gemaak het, en hoe ons die toekoms gaan benader:

• Wanneer morele verval aan ons voordeur klop, moet ons doelgerig kies of ons hom gaan innooi of wegstuur op grond van Bybelse norme en waardes.

• Wanneer nasionale opvoeding agteruitgaan, word ouers gedwing om weer in ooreenstemming met die Bybelse model verantwoordelikheid vir hulle kinders se geleerdheid te neem.

• Wanneer die ekonomie knyp, kan ons nie anders as om in afhanklikheid voor ons Hemelse Vader te buig nie. Hý is tog ons ware Bron.

• Wanneer strukture en stelsels nie meer funksioneel is nie, mag die pioniersgees, wat God in ons vasgelê het, weer opstaan om heel te maak, nuwe horisonne te ontdek en God se kinders te mobiliseer.

 

Wanneer nasionale leiers nie meer namens ons kies nie

Mag die kinders van die Here opstaan en God se wil soek soos nooit vantevore nie. Mag ons die hande uit die mou steek en ’n verskil maak waar ons leef en werk. Mag ons inspreek, aanspreek en reg doen! Mag Moses se woorde aan die Israeliete ongeveer 3 400 jaar gelede helder en duidelik tot ons spreek en óns ook vandag laat kies:

“Vandag gee ek vir julle ’n keuse tussen voorspoed en teëspoed, lewe en dood. Ek het jou vandag beveel om die Here jou God lief te hê en om Sy opdragte, voorskrifte en reglemente na te kom deur in Sy weë te wandel. As jy dit doen, sal jy lewe en ’n groot nasie word. Die Here jou God sal jou en die land seën...”

Deuteronomium 30:15-16.

Laat ons nie langer staatmaak op institusies om die verskil te maak nie. Kom óns maak die verskil!

Juig: Mei 2016

N mens kan baie maklik die Bybel lees as God se Woord aan ánder mense. Terwyl jy erken dat die Skrif met beginsels en beloftes met ewigheidswaarde gevul is, kan die inhoud steeds vir jou as individu vaag en onwerklik bly.

 

Natuurlik het God in die eerste plek met Abraham, Moses, Dawid en ander Bybelkarakters gepraat, maar daar is meer. God se kommunikasie met mense, wat eeue gelede geleef het, was nie beperk tot hul leefwêreld van destyds nie. God se Woord is lewend en kragtig, soos ’n tweesnydende swaard wat steeds die vermoë het om tot stand te bring wat God vantevore daarmee beoog het (Hebreërs 4:12). Dit is die groot verskil tussen die Bybel en ander klassieke literêre werke.

 

Ons sal ontvang wat die Bybel beloof

In Jesaja 55:10-11 het God by monde van die profeet belowe: “Reën en sneeu kom uit die hemel en gaan nie daarheen terug nie. Dit maak die aarde nat om die plante te laat bot en vrugte te dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. Net so is dit met die woord wat uit My mond kom: Dit sal nie leeg na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek verwag en die doel bereik waarvoor Ek dit gestuur het.”

 

Ons kan dus die Bybel met verwagting lees in die wete dat God se Woord ook vir ons persoonlik bedoel is; dat Sy beloftes ook in ons lewens geld en dat Hy vir ons sal wees wie Hy vir die geloofshelde van ouds was; dat Hy ook vir ons sal doen wat Hy vir hulle gedoen het.

 

God se Woord is nie ’n towerstaf nie

Ons kan egter nie die Bybelse waarhede gebruik soos dit ons pas nie; ons moet in ’n lewende, aktiewe verhouding met die Spreker van daardie woorde staan. Slegs in verhouding met God word Sy Woord ook óns waarheid. In Johannes 15:7 het Jesus dit soos volg verwoord: “As julle aan My verbind bly en My woorde ’n stewige vastrapplek in julle gekry het, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry.” Vanuit ons verhouding met God leer ons onderskei wat Hy vir ons sê én wat Hy van ons vra. Die Bybel bevat nie formules nie; dit verskaf riglyne vir ’n lewe saam met die Koning van die heelal. Slegs in ’n 24/7-verhouding met God kom Sy Woord in ons tot lewe.

 

Die groot gevaar

Ons weet almal wat God in Sy Woord sê, maar wie verander dienooreenkomstig? Moses het eeue gelede waargeneem dat die Israeliete hoor wat God sê, maar dat dit nie ’n uitwerking in hulle lewe gehad het nie. In Deuteronomium het hy herhaaldelik vier Hebreeuse woordhandelinge aan hulle voorgehou, waarmee hy hulle uitgedaag het om God se Woord in hul lewens te aktiveer:

Shema – Luister na die Woord

Shamah – Maak dit jou eie

Asah – Aktiveer dit in jou lewe

Wanneer hy hulle aangemaan het, was dit met die Hebreeuse woord:

Aman– Julle glo nie!

 

Die betekenis in die antieke taal is ryk en vol betekenis. Dit beteken: ‘Julle het nie die Woord vir julself toegeëien nie; daarom het julle nie die Woord geword nie! Laat jy toe dat Skrifbeginsels jou identiteit vorm? Laat jy toe dat die Skrif jou verander en transformeer?

 

Die Vader van geloof

In Romeine 4:20-21 gee Paulus ’n treffende beskrywing van iemand wat geword het wat God vir hom gesê het: “Abraham het nie ge-twyfel aan God se belofte nie; inteendeel, sy geloof het sterker geword ... Hy was absoluut daarvan oortuig dat God enigiets kon doen wat Hy beloof het.”

 

Paulus verduidelik dat hoe ouer Abraham geword het, hoe sterker het hy geglo dat God se belofte aan hom bewaarheid sal word. Ek kan myself net indink hoe die nege-en-negentigjare Abraham vir Sara gesê het: “Jy is al negentig jaar oud. Ons kan sekerlik nou nie meer lank wag op die vervulling van God se belofte nie. Daarvoor is ons nou te oud. Min dae, my vrou! Een van die dae gaan jy ’n kindjie in jou arms hou!” Geloof weier om enigiets minder as die vervulling van God se Woord te aanvaar.

 

God se Woord is vir vandag

Elke keer wanneer jy jou Bybel lees, wil die Heilige Gees jou begelei om óú waarhede opnuut raak te lees. Wanneer jy jou Bybel oopmaak, herinner jouself daaraan dat dit God se boodskap vir jou is; dat jy altyd die Bybel in die teenwoordige tyd moet lees; dat jy die Bybel se inhoud vir jouself moet toe-eien asof God dit op hierdie oomblik vir die eerste maal sê – vir jóú sê. Sy beloftes aan Hosea, Jesaja of watter Bybelskrywer ook al, is Sy woorde aan jou vir hierdie oomblik. Daarom mag jy seker wees dat die Woord sonder twyfel in jou lewe gaan realiseer. Wanneer jy dan vanuit die wete begin funksioneer dat Sy woorde aan jou ’n ewige werklikheid is, sal jy Sy krag in werking sien kom. Dit is die wonder én die eenvoud van geloof.

 

Die Skrif het ten doel om

ons onherroeplik te verander!

Jy het verseker die waarhede in hierdie artikel al vantevore gehoor of gelees, maar het dit al vir jou waarheid geword? Om Moses se woorde te gebruik: “Het jy al die beloftes van God geword?”

• Glo die Bybel.

• Glo dat dit God se Woord aan jóú is.

• Ontvang dit in jou binneste.

• Laat toe dat die Woord binne-in jou gestalte kry.

• Wórd wat die Bybel vir, en oor, jou sê.

• Nie net die beloftes geld vir jou nie – die voorwaardes ook.

• Bid daaroor, dink daaroor, droom daaroor en praat daaroor.

• Dit is vir jou bedoel. Dit is tydloos en sal altyd van krag bly.

• Dit is nog net so skeppend om tot stand te bring soos die dag toe God dit die eerste maal uitgespreek het!

• Dit is vir jou!

Juig: Februarie 2016

Het jy ook al gewonder hoe jy kan klaarmaak met beurtkrag en kragonderbrekings in jou geestelike lewe? Vra jy soms jouself af:

• Hoe prop ek myself by God se krag in?

• Hoe kan die bonatuurlike werking van die Heilige Gees in my geaktiveer word?

• Hoe leef ek konstant vanuit Sy vermoë, sonder om moeg en afgemat of ontmoedig te raak?

God se krag is nie onbereikbaar nie, trouens, elke gelowige kan ’n lewe van oorwinning leef, maar waar begin ’n mens?

 

Die grootste oorsaak van geestelike tamheid

Indien elke Christen-ingenieur, -onderwyser, -boer, -wetenskaplike en -boekhouer homself sou moes afvra: “Watter gedeelte van my lewe is sekulêr en watter gedeelte is geestelik?” sal daar miskien min variasie in hulle antwoorde wees, maar hulle (en min ander gelowiges) sal meer as 5% per week aan hul geestelike lewe toewy.

 

Wanneer ‘n mens geloofsbyeenkomste, Bybelstudie, gebed en aanbidding as geestelik beskou en die res as sekulêr, gaan jy saans gedaan voel. Niemand kan twee lewens lei sonder om moeg te word nie.

 

In die Ou Testament en selfs terwyl Jesus op aarde was, het mense nie onderskei tussen hulle geestelike lewe en hulle sekulêre bestaan nie.

 

Die Griekse denkwyse het hierdie onderskeiding gemaak en vandag is dit algemeen. Indien dit waar sou wees, beteken dit dat die grootste gedeelte van ons lewe nie regtig ewigheidswaarde het nie.

 

By implikasie beteken dit dat die meeste van die dinge waarmee ons onsself daagliks besig hou, nie werklik vir God saak maak nie. Miskien is ’n terugkeer na die antieke Bybelse beskouing van lewe nou, meeras ooit vantevore, nodig.

 

Miskien het hierdie gaping tussen die geestelike en sekulêre wêreld sy ontstaan te danke aan die feit dat ons nie besef dat alles wat ons ís, wat ons hét, en wat ons doén, te make het met ons verhouding met God nie. Of ons ontspan of werk; in ’n verhouding met iemand staan; of ’n ooreenkoms met ’n vreemdeling sluit, letterlik alles waarmee ons onsself besig hou, het te make met ons verhouding met God. Wanneer ons dít begryp word die lewe eenvoudig.

 

’n Lewende verhouding

Dit beteken ons is 24/7 in ’n verhouding met die Koning van die heelal, en die Almagtige is die konstante Bron waaruit ons funksioneer. Hy is nie soms naby ons en dan weer vér nie; of liewer, ons is nie sekere tye nader aan Hom as met ander geleenthede nie. Ons leef in ’n konstante, ewige verhouding met die lewende Here! Hierdie wete verander alles!

 

Nou bid ons nie meer uit nood nie, maar vanuit ons verhouding met ons Verlosser. Ons is oor alles in gesprek met Hom en Hy praat ook met ons!

 

Ons leer onderskei wat vir Hom belangrik is, terwyl ons saam met Hom leef en ons vra al minder vir dinge wat nie volgens Sy wil vir ons lewens is nie.

 

Kom in lyn met God se plan

Ons gebede word verhoor omdat ons in ooreenstemming met God se plan vir lewe funksioneer.  

Dan word ons nie meer so moeg nie,  want ons is in Hom en Hý is in ons! Sy krag ken geen einde nie en ons leer om daarvolgens op te tree!

Dit stel ons in staat om ook ons voor-veronderstellings, vrese en vooropgestelde idees te laat vaar. Miskien verduidelik ’n verhaal dit die beste. Stories gee mos lewe aanwaarhede soos feite-oordrag nie altyd daarin slaag nie, daarom gaan ons na Naäman se lewe kyk.

 

Elisa en Naäman

Naäman, ’n offisier in die Siriese leër, was melaats. Hy het by ’n slawedogtertjie in sy huishouding gehoor van die groot profeet in Israel, deur wie die God van Israel wonders en tekens doen. Hy het besluit om Elisa om hulp tevra, maar homself vervies vir die profeet se eenvoudige raad: “Gaan was jou driemaal in die Jordaan.” God se opdrag by monde van die profeet het nie aan sy verwagtinge voldoen nie.

Naäman het amper sy genesing verbeur omdat...

• Sirië ook groot riviere het en die opdrag nie vir hom sin gemaak het nie

• Hy ’n kragtige woord en magtige daad van die profeet van God verwag het en slegs ’n eenvoudige opdrag gekry het

• Hy God uit nood aangeroep het en nie van-uit ’n hegte verhouding nie. Dit het daartoe aanleiding gegee dat sy persoonlike oortuigings sy oordeel beïnvloed het. Indien sy mede-reisigers hom nie anders oortuig het nie, sou hy onverrigter sake na Damaskus teruggekeer het. 

 

Leer in ’n verhouding met God

Moenie nog ’n jaar laat verbygaan waarin jy die bonatuurlike krag van die Heilige Gees verbeur omdat jy vuurwerke verwag het nie, terwyl God dit so eenvoudig maak dat ’n driejarige dit deur Sy bonatuurlike krag en vermoë kan tuisbring nie.  Wat is die punt wat ek wil maak?

LEEF IN ’n 24/7 VERHOUDING MET GOD! Dit gaan jou stoutste verwagtinge

oortref! 

Juig: Januarie 2016

In ons pogings om ons inherente behoefte aan visie die hoof te bied, formuleer ons graag aan die einde van ’n jaar voornemens vir die nuwe jaar. Hoewel hierdie voornemens dikwels gou weer vergete is, bied dit ons tog die vermoë om die nuwe jaar met doelwitte te begroet:

• Volgende jaar gaan ek 10 kg ligter weeg en gesonder wees!

• Ek gaan my studie voltooi en sodoende in staat wees om beter vir myself te sorg!

• Ek gaan sinvolle verhoudings aanknoop en meer geluk ervaar!

Die Here wil jou egter heelwat meer as goeie voornemens bied.

 

Tyd vir neersit en optel

Die begin van Januarie is ’n kosbare tyd van die jaar. Die meeste van ons het tyd gehad om tot ruste te kom, die ou jaar krities in oënskou te neem, en te droom-dink oor die nuwe jaar. In ons nadenke oor die jaar wat verby is, moet ons versigtig wees om nie vas te haak by die gebeure van die verlede nie. Om vas te klou aan skuldgevoelens, veroordeling, voorveronderstellings en vrese het geen waarde nie.

 

Vergewe en vra vergifnis waar nodig, maar stap 2016 tegemoet, wetend: Verlede jaar is verby. Ek kan niks daaraan toevoeg nie. Ek kan ook niks daarvan wegneem nie.

 

In alles was die Here dáár. Jy sien, of jy Hom erken het al dan nie, Hy was heel jaar teenwoordig. Stel jou saak reg met Hom indien nodig en lê 2015 finaal aan Sy voete neer – die jaar is vir

altyd verby.  Nou kan jy jou gedagtes rig op wat God vir jou in 2016 in gedagte het.

 

Kyk deur God se oë en moenie op jou eie insig staatmaak nie

Vir die gelowige gaan toekomsvisie oor die verpersoonliking en ontginning van God se plan vir sy/haar lewe. Een van die aangrypendste Bybelse voorbeelde is Kaleb. Toe hy sy oë oor die bergwêreld van die Beloofde Land laat gaan, het hy gewéét dit is die grond wat God aan hóm en sy familie beloof het.

Daarom was die besluit om Kanaän binne te val in sy geval nie slegs ’n korporatiewe besluit nie, maar ook ’n persoonlike een. Hy kon met sekerheid vir Moses in Numeri 13:30-31 sê dat hulle die land moet inneem. Al was die meeste leiers in sy tyd teen sy voorstel gekant en het sodoende die volk vir 40 jaar lank van God se plan vir hulle geslag weerhou, het Kaleb steeds gewéét wat God vir hom gewys het.

 

Jou toekomsvisie kan nie gebaseer word op eksterne faktore nie. Jy sal eenvoudig te klein dink, te min hoop en nie geloof behou in die God wat die onmoontlike moontlik maak nie. Jou visie vir 2016 kan ook nie berus op die verwagtinge en denke van die massas nie. Jy staan ’n groot kans om te mis wat God vir jóú in gedagte het. Laat toe dat jou toekomsdrome deur die Heilige Gees geïnspireer word.

 

Vanuit die toekoms kan ons die hede rig

Toe Kaleb uiteindelik op 85-jarige ouderdom die heuwels rondom Hebron verower, was dit met die sekerheid van ’n man wat nooit vergeet het wat God lank gelede aan hom openbaar het nie. Godgeïnspireerde visie vervaag nie met tyd nie; inteendeel, dit word al hoe duideliker. Die oortuiging dat hy uiteindelik gaan verkry wat God vantevore vir hom gewys het, het Kaleb bemagtig om die oorwinning vreesloos te gaan haal, Josua 14:6-15.

 

Visie stel ons in staat om met insig vooruit te kyk, omdat die eindresultaat alreeds aan ons bekend is. In Efesiërs 2:6 deel Paulus dieselfde waarheid wanneer hy aanvoer dat Christus se volgelinge

vanuit hemelse sitplekke op aarde werksaam is. Omdat ons weet wat ons eindbestemming is, kan ons in die hede met insig optree.

 

Mense wat ’n verskil maak

’n Visie wat nie doelgerig in die praktyk uitgevoer word nie, het min waarde. Kaleb het nie met ’n droom in sy hart gesterf nie. Hy het die daad by die woord gevoeg en die destydse bewoners in en rondom Hebron verdryf. Sy nageslag het vir eeue lank die voordeel van sy doelgerigte optrede geniet. Dit was moontlik omdat Kaleb volkome op die Here vertrou het, Josua 14:14b.

 

Jy moet ook nie met ’n droom in jou hart doodgaan nie. Gee doelgerig die eerste tree in die rigting van jou Godgegewe visie.

 

Jou gehoorsaamheid kan ná jou vir verskeie generasies lewe en seën verseker.

Wat my aanbetref: Ek weet ál dieper en duideliker dat ons land en sy mense na God toe moet draai; dat ons tyd, aandag en energie moet ingiet om ons reënboognasie bewus te maak van Bybelse waarhede wat groter is as wat mense wil erken en dat ons moet fokus op wat vir God belangrik is, dan sal Hy omsien na wat vir ons belangrik is!

 

Skryf neer: • Wat hoop jy om in 2016 van die Here te ontvang? Formuleer jou Godgeïnspireerde visie. • Kan jy dit al sien gebeur? Skryf jou huidige begrip van die eindresultaat neer. • Glo jy God kan dit moontlik maak? Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons nog nie kan sien nie, Heb. 11:1. • Deel jou drome met ’n vertroueling. Vra hom/haar om saam met jou te bid en jou gereeld aan te moedig.

 

Mag jy in 2016 ontdek hoe belangrik jou bydrae in God se Koninkryk is. 

ELZA MEYER is die stigter en hoof-uitvoerende beampte van Turn2God Ministries. Vir meer inligting www.turn2god.co.za; elza@turn2god.co.za ofskakel 012 997 5601.

Boodskap: April 2014

BOODSKAP APRIL 2014

 

Liewe Turn2God vriende

BETEKENISVOLLE TYE

Hierdie Paastyd wil vir elke Suid-Afrikaner lewe verseker! Die krag van die kruis word ontsluit deur die onmeetlike vermoë van die leë graf!  Christus stel jou in staat om in oomblikke verlos te word van ʼn leeftyd se sondes.  Maar ...

Daar is een wat jou krag wil steel en jou getuienis wil stilmaak! As hy jou nie kan keer om ten opsigte van die ewigheid vryspraak te ontvang nie, probeer hy om jou aan die aarde vas te bind. Hy wil graag hê jy moet aanhou skuldig voel oor dinge, mense en gebeure uit die verlede.  

Met: Gebroke verhoudingsPyn, Verslawing, Verwerping, Vrees, Self probeer

sal hy jou probeer oortuig dat die lewe vóór Christus en die lewe ín Christus nie veel van mekaar verskil nie. Hy wil jou bind met onvergewensgesindheid en bitterheid. Hy is by magte om jou te oortuig dat selfbejammering geregverdig is en liefdeloosheid jou sterk maak. O, hy’s ʼn leuenaar!

Christus het al jou foute, gebreke, swakhede en sonde weggedra! Moenie jy  langer daaraan dra nie! Wanneer die Hemelse Regter jou vrygespreek het, moet jy verseker nie ʼn enkele oomblik langer op negatiewe emosies en gedrag uit die verlede óf op skuldgevoelens spandeer nie. Anders as ʼn aardse regter wat jou kan vryspreek, maar niks aan jou verlede kan doen nie, kom vee Hy met vergifnis oor jou verlede en jy’s nuut! Al het niks om jou verander nie – is alles anders, want jý is heel en vry!

Paulus het só nuut geword – nie alleen het die skille van sy oë afgeval nie, maar ook van sy siel én sy gees!  In Romeine 8 roep hy uit: Vir hulle wat in Christus Jesus is, is die oordeel hou heeltemal weggeneem. Die lewegewende Gees is so magtig dat Hy jou bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood!

Kniel by Jesus en los al jou dinge by die kruis! Los die grafdoeke net daar in die graf en staan saam met jou Here op in ʼn lewe van vryheid! Paasfees bring vir jou  ʼn geskenk uit die hemel! ʼn Persoon! Jesus Christus!

 

WONDERLIKE TYE!

Hierdie dae is so ryk aan betekenis en terselfdertyd absoluut wonderlik! Ons het die 22e Maart ʼn Konferensie in die Atterbury Teater aangebied. Die Here het ʼn strategie van lewe aan ons begin openbaar wat ons graag die 31e Mei DIEPER saam met jou wil eksploreer. Jy moet dit nie mis nie. Almal wat die eerste konferensie bygewoon het, sal vir jou kan verduidelik waarom jy moet kom. Ons ontvang al meer ʼn openbaring en manifestasie van die LEWE wat Christus in ons kom deponeer het! Ons is só opgewonde! Bespreek vandag nog jou kaartjie by Adri en bring jou eggenoot en vriende saam!

DIEPER Konferensie

31 Mei

Atterbury Teater, Pretoria

8:00-13:00

 

MEANINGFUL TIMES!

This Easter has the ability to ensure life for every South African. The power of the cross is unleashed by the unlimited potential of the empty grave!  Christ is able to free you in one minute from a lifetime of sin! But ...

There is one who wants to steal away your spiritual authority and silence your testimony. If he can’t prevent you from receiving redemption regarding your eternal destination, he will try to bind you to the earth. He will convince you that you still need to feel guilty about things from the past.

With: Abuse, Broken relationships, Fear, Pain, Rejection

he will try to convince you that your life in Christ does not really differ from your life before Christ. He will bind you down with unforgiveness and bitterness. He  will tell you that self pity and lovelesness keeps you strong. Oh, he is a liar!

Christ carried away all your mistakes, weaknesesses and sin! Stop carrying them yourself! When the Heavenly Judge sets you free, don’t spend a minute longer on negative emotions and behaviour. Do not allow a single thought of guilt to keep you back. Totally different from an earthly judge,  Christ also brushes your conscience anew with His blood! Although nothing else might have changed you are

New

Forgiven

Whole

Free!

Paul was renewed just the same – not only did the scales fell from his eyes, but also from his spirit ánd soul! In Romans 8 he exclaimed:  There is therefore now no condemnation tot hose who are in Christ Jesus. We do not walk according tot he flesh, but according to the Spirit!

This Easter, kneel at the cross and repent. Let the burial cloths remain in the grave and arise with our Lord in a life of freedom! Easter gives you a heavenly gift!  A Person! Jesus Christ!

 

Liefde en seën vir jou en jou huis!

En deel die Paasgeskenk met baie!

Elza